Sekretesspolicy

Information om Braives behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad 28 mars 2024

Sekretesspolicy

 1. Om denna sekretesspolicy
 2. Roller – typer av användning av Braive och respektive personuppgiftsansvarig
 3. Källo(r) till personuppgifter
 4. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter
 5. Mottagare av personuppgifter
 6. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES
 7. Att hålla dina personuppgifter säkra
 8. Dina rättigheter
 9. Ändringar av denna sekretesspolicy
 10. Kontaktuppgifter

1. Om denna sekretesspolicy

Innehållet i denna sekretesspolicy: Denna sekretesspolicy beskriver Braives behandling av dina personuppgifter. Den förklarar hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och annan, för oss, tillämplig dataskyddslagstiftning (som kan komma att ändras). När vi använder orden ‘behandling’ eller ‘behandlare’ syftar vi till behandling/behandlare av personuppgifter.

Varför denna policy: Braive AS är etablerat i Norge och Braive AB i Sverige och omfattas följaktligen av GDPR. Enligt GDPR är den personuppgiftsansvarige (se nedan) skyldig att tillhandahålla viss information om sin behandling av personuppgifter. Vi vill därför informera dig om behandlingen av dina personuppgifter av dessa två organisationer, i den utsträckning som dessa personuppgifter samlas in och hanteras av oss, i denna policy.

Tillämplighet: Sekretesspolicyn gäller Braives behandling av personuppgifter till följd av:

 • att du besöker Braives offentliga webbplats(er), det vill säga som besökare,
 • att du registrerar dig för användning, eller loggar in och använder, någon av de  tjänster som erbjuds av Braive via dess webbplats(er) 
 • att du har laddat ner vår app och genom den registrerar dig för användning, eller loggar in och använder, någon av de tjänster som erbjuds av Braive via dess appbaserade plattform

Tillsammans kallas de tjänster som Braive erbjuder för ’Braivetjänsten’ i denna sekretesspolicy . Vi på Braive kan komma att  utveckla nya, eller erbjuda ytterligare tjänster. I detta fall kommer dessa också att omfattas av denna sekretesspolicy, om inte annat anges när dessa introduceras.

Kakor (cookies): Information om hur vi använder Kakor (cookies) och hur du hanterar dina cookie-preferenser finns i vår separata sida om Kakor (Kakor (cookies)). Kakor (Kakor (cookies)) är små filer som sparas på din telefon, surfplatta eller dator när du besöker en webbplats).

Ytterligare information: Utöver denna sekretesspolicy och dess innehåll kan Braive komma att förse dig med ytterligare information om viss behandling av dina personuppgifter i ett specifikt sammanhang. Sådan ytterligare information kompletterar, och bör läsas tillsammans med, denna sekretesspolicy.

Denna sekretesspolicy är inte att likställas med Braives användarvillkor, som är ett separat dokument. Braives användarvillkor är avtalet mellan dig och Braive för användning av någon av de tjänster som Braive tillhandahåller. Detta dokument beskriver bland annat villkoren för Braive som du som användare måste uppfylla.

2. Roller – typer av användning av Braive och respektive personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig: Vem som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av Braive beror på din tillgång till Braivetjänsten. Kortfattat menar vi med Braive företaget Braive AS, och Braive AS är den personuppgiftsansvarige, såvida vi inte skriver ut Braive AB.

Braive AS (norskt företag, kontaktuppgifter nedan) är Personuppgiftsansvarig i följande situationer:

Besökare – personuppgifter som samlas in och behandlas när du besöker vår(a) webbplats(er), utan att logga in

Självständig användare – personuppgifter som samlas in och behandlas när du registrerar dig och använder Braivetjänsten som inloggad användare, men inte har anslutit dig till en terapeut i Braive via en vårdgivare.

Vägledd användare – personuppgifter som samlas in och behandlas när du registrerar dig och använder Braivetjänsten som inloggad användare, och är kopplad till en terapeut i Braivetjänsten via en vårdgivare, och då din registrering beror på ett avtal mellan Braive AS och din vårdgivare

Självständig användare, efter att ha varit en vägledd sådan – om du har varit en vägledd användare och du, efter att ha kopplats bort från en terapeut, väljer att fortsätta använda Braivetjänsten, kommer Braive att fortsätta att vara Personuppgiftsansvarig.

Braive AB (Svenskt företag, kontaktuppgifter nedan) är Personuppgiftsansvarig i följande situationer:

Självständig användare – personuppgifter som samlas in och behandlas när du registrerar dig och använder Braivetjänsten men inte har registrerat dig hos en terapeut i Braivetjänsten via en samarbetspartner.

Vägledd användare – personuppgifter som samlas in och behandlas när du registrerar dig och använder Braivetjänsten och är kopplad till en terapeut i Braivetjänsten, och din registrering beror på ett avtal mellan Braive AB och din vårdgivare.

Självständig användare, efter att ha varit en vägledd sådan – om du har varit en vägledd användare och du, efter att ha kopplats bort från en terapeut, väljer att fortsätta använda Braivetjänsten, kommer Braive fortsätta att vara Personuppgiftsansvarig.

 

Du kan få tillgång till Braives plattform som en självbetalande individ eller genom en samarbetspartner och/eller en vårdgivare.

 

Tillgång till tjänsten som en självständig användare genom en samarbetspartner. Exempel på samarbetspartners är arbetsgivare, försäkringsbolag och/eller andra partnerskap där du som anställd eller kund hos samarbetspartnern kan få tillgång till Braivetjänsten utan kostnad. Som exempel kan anges situationen då Braive tecknar ett avtal med ett försäkringsbolag och så länge du som försäkringskund förblir en självständig användare på plattformen via din försäkring, är Braive Personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig till Personuppgiftsansvarig med vårdgivare. När du är en vägledd användare har du en terapeut att interagera med genom Braivetjänsten. Terapeuterna får tillgång till Braives plattform genom ett avtal mellan vårdgivaren, som terapeuten arbetar för, och Braive AS eller AB (bestäms ovan). Sådan vårdgivare och Braive är båda att betrakta som personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas i Braivetjänsten i den mån terapeuten är skaparen av sådana personuppgifter, eller i den mån terapeuten initierar någon aktivitet där du delar någon form av personuppgifter med terapeuten.

Din utsedda vårdgivare/terapeut kommer att ha tillgång till dina personuppgifter i Braivetjänsten så länge du förblir en vägledd användare (se mer detaljerat nedan angående vilka uppgifter detta avser).

Mellan den gällande vårdgivaren/terapeuten och Braive har vårdgivaren funnit att Braive och Braivetjänsten uppfyller sina dataskyddskrav. Parterna har ingått ett avtal som ska göra det möjligt för vårdgivaren/terapeuten att få tillgång till och använda Braivetjänsten för att tillhandahålla dess tjänster till dig och därmed använda Braivetjänsten för att interagera med dig. Det är Braive som har åtagit sig att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter inom Braivetjänsten och det är Braive du ska kontakta när det gäller utövandet av de rättigheter du har som registrerad användare enligt GDPR (se nedan för mer information om dina rättigheter).

Braivetjänsten är inte vårdgivarens/terapeutens journalföringssystem eller liknande. Du bör dock vara medveten om att vårdgivaren/terapeuten har rättsliga skyldigheter att föra journal över sina patienter och kontakten med sina patienter, vilket de kommer att uppfylla på annat sätt än genom Braivetjänsten. För sådan behandling utanför Braivetjänsten är vårdgivaren/terapeuten personuppgiftsansvarig och inte Braive. Vänligen sök information från vårdgivaren om dess behandling av dina personuppgifter om du behöver sådan information.

Braive är inget Personuppgiftsbiträde. Braive är inte ett Personuppgiftsbiträde till en samarbetspartner eller vårdgivare/terapeut när det gäller dina personuppgifter som behandlas inom Braivetjänsten. Kort sagt ingår du ett avtal med oss ​​och enligt det avtalet förser vi dig med Braives behandlingsprogram i Braivetjänsten. Vidare kan du bestämma hur dina personuppgifter ska användas enligt ytterligare information i denna sekretesspolicy och ditt avtal med Braive. Tjänsten kommer att ge vårdgivaren möjlighet att kommunicera med och ta del av patientens framsteg i hans eller hennes behandlingsprogram, men individer kan oberoende av någon vårdgivare (självständig användare) också använda Braivetjänsten som självhjälp och detta utan direkt kommunikation med någon terapeut.

Braive är ett Personuppgiftsbiträde: För hanteringen av terapeuters personuppgifter, vilket inkluderar användar-ID och deras kommunikation med patienter, utförs på uppdrag av vårdgivaren, och i sådan hantering agerar Braive som databehandlare åt vårdgivaren. Mellan den aktuella vårdgivaren och Braive har parterna ingått ett avtal som ska göra det möjligt för deras terapeuter att få tillgång till och använda Braivetjänsten för att ge vård och interagera med dig.

Braive förbehåller sig rätten att använda de personuppgifter som genereras som ett resultat av detta samarbete på ett ändamålsenligt sätt i relation till (men inte begränsat till) produktutveckling och statistik.

3. Källo(r) till personuppgifter

Braive samlar in personuppgifter i samband med tillhandahållandet av Braivetjänsten till dig. Det är dessa personuppgifter som behandlas inom Braivetjänsten.

Här är källorna till de uppgifter vi samlar in och hanterar (läs mer under punkt 4. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter):

Personuppgifter du lämnar till oss: Vi samlar in de personuppgifter du lämnar i samband med din användning av Braivetjänsten.

Automatisk registrering: Vi samlar automatiskt in vissa uppgifter när du interagerar med Braivetjänsten.

Dina genererade resultat utifrån aktivitet: Vi samlar in de personuppgifter som motsvarar dina resultat från att utföra de olika tester, uppgifter och bedömningar som du fått inom Braivetjänsten.

Information från andra källor: Vi tar emot personuppgifter kopplade till dig från andra källor. 

4. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Enligt GDPR är Braive, som personuppgiftsansvarig, skyldig att informera dig om för vilket ändamål Braive behandlar dina personuppgifter och den rättsliga grunden för sådan behandling. Denna information presenteras således i tabeller under rubrikerna:Syfte, Behandlade personuppgifter (kategorier), Rättslig grund och Datalagring.

Observera att med ”berättigat intresse” menar vi den rättsliga grunden för en intresseavvägning enligt GDPR artikel 6.1f. Kort sagt, i sådana fall har vi bestämt att behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av oss (eller av en tredje part), och där sådana intressen inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

4.1 Besökare

Syfte Behandlade personuppgifter (kategorier) Rättslig grund Datalagring
Personuppgifter du lämnar till oss
För att kommunicera med dig, när du fyller i ett kontaktformulär eller liknande på vår hemsida De personuppgifter du lämnar i kontaktformuläret (t.ex. namn, kontaktuppgifter) Berättigat intresse.

Intresse eftersträvat: att kommunicera med dig för att erbjuda våra tjänster och på annat sätt försöka svara på dina frågor.

3 månader
Dina genererade resultat utifrån aktivitet 
Kakor (cookies) – När du besöker vår(a) webbplats(er) samlar vi in ​​Kakor (cookies) – vänligen se vår sida om Kakor (cookies) och eventuellt samtycke som beviljats ​​i samband med detta.  Se sidan om Kakor (Kakor (cookies)) Samtycke eller berättigat intresse som närmare bestäms på vår  sida om Kakor (cookies) Tiden under vilken vi lagrar Kakor (cookies) beror på vilken cookie som placeras på din enhet. Permanenta Kakor (cookies) finns kvar på din enhet tills du raderar dem, eller tills utgångsdatumet passerar och du återgår till vår tjänst. SessionsKakor (cookies) har inget utgångsdatum och lagras tillfälligt på din enhet under tiden du besöker vår tjänst. Eventuella sessionsKakor (cookies) tas bort när du stänger din webbläsare. Läs mer om våra Kakor (cookies) på vår sida om Kakor (cookies).

 

4.2 Självständig användare

Följande personuppgifter kan komma att behandlas när du är en självständig användare.

Syfte Behandlade personuppgifter (kategorier) Rättslig grund  Datalagring
Personuppgifter du lämnar till oss
För att låta dig registrera dig för, logga in på Braivetjänsten, kontrollera åtkomsten till ditt konto och för att hantera ditt konto och hålla det i fungerande skick
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer om du väljer BankID för att skapa ditt konto
 • Bekräftelse på att du godkände användarvillkoren
 • Ditt val att samtycka eller neka till dina pseudoanonymiserade uppgifter som används för forskning

 

Utförande av ett kontrakt Under hela din kontinuerliga användning av Braivetjänsten, då vi måste behålla dessa uppgifter för att du ska kunna fortsätta din användning av Braive.

 

För att kommunicera med dig när du fyller i ett kontaktformulär, enkät eller liknande på Braivetjänsten
 • De personuppgifter du lämnar i kontaktformuläret (t.ex. namn, kontaktuppgifter)
Berättigat intresse

Intresse eftersträvat: att kommunicera med dig för att erbjuda våra tjänster och på annat sätt försöka svara på dina frågor.

Under hela din kontinuerliga användning av Braivetjänsten
För att förse dig med program- och verktyg i Braivetjänsten

 

 • De personuppgifter du väljer att lämna i programmen och verktygen, såsom anteckningar och sömndata.
Samtycke

(Om du inte samtycker, skriv inte in någon information du inte vill ska behandlas!)

Under hela din kontinuerliga användning av Braivetjänsten
För att låta dig kontrollera vissa aspekter av Braivetjänsten, såsom användarinställningar, aviseringar, språk, terapeut etc. i dina användarinställningar
 • Namn
 • E-postadress
 • Språk
 • Terapeut som du är kopplad till
Berättigat intresse

Eftersträvat intresse: att låta dig använda Braivetjänsten som avsett och förväntat.

Under hela din kontinuerliga användning av Braivetjänsten
Automatisk registrering
1. Övervakning av den tekniska lösningen och för att öka driftsäkerheten för vår webbtjänst.

2. Leverans och tillhandahållande av webbplats(er)

 • Tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation)
 • E-post
 • Användar-ID

Logga data om din användning av Braivetjänsten och tillhörande funktioner, inklusive:

 • Datum, tid, inloggningshistorik
 • URL-information
 • Onlineidentifierare som cookiedata och IP-adresser
 • Information om de enheter du använder såsom nätverk och enhetsprestanda, webbläsartyp, språk inställning på enhet, operativsystem, version av Braive-applikation
Berättigat intresse

Strävat intresse: ekonomiskt intresse av säker och fungerande drift av de tekniska system genom vilka tjänster tillhandahålls.

30 dagar
För att anonymisera och skapa statistik:

Att utveckla nya tekniska funktioner i och för Braivetjänsten

För att förstå användarnas beteende och behov.

För att identifiera och analysera användningstrender, inklusive i forskningssyfte och rapportering på icke-individuell basis. Detta kan inkludera skapandet av grafer med demografisk information och psykometriska testresultat på gruppnivå, härledda från den Mentala hälsochecken samt framdrift i program och behandlingseffekt. 

 

Logga data om din användning av Braivetjänsten och funktioner, inklusive:

 • Användar-ID
 • Datum, tid, inloggningshistorik
 • URL-information
 • Onlineidentifierare som Kakor (cookies) och IP-adresser
 • Information om de enheter du använder såsom nätverks- och enhetsprestanda, webbläsartyp, språkinställning på enheten, operativsystem, version av Braive-applikation
Berättigat intresse

Intresse eftersträvat: användarcentrerad och värdeskapande utveckling av Braivetjänsten

1 dag
Din aktivitet genererade resultat
Att utvärdera och utveckla föreslagna terapeutiska insatser

Genomföra den mentala hälsokontrollen

 • Användar-ID
 • Resultat av den Mentala hälsochecken (allvarlighetsgrad och symptom)
Samtycke 1 dag
Information från andra källor
För att autentisera dig när du registrerar dig för och loggar in på Braivetjänsten med BankID kommer den tjänsten att skicka din information till oss. Denna information behövs för att skapa och identifiera ditt konto hos oss genom BankID.
 • Namn
 • Personnummer
Utförande av ett kontrakt Under hela din kontinuerliga användning av Braivetjänsten, såvida du inte väljer en annan inloggningsmetod, i så fall kommer personnumret att raderas omedelbart.

 

4.3 Vägledd användare

Följande personuppgifter kan komma att behandlas när du är en vägledd användare.

Syfte Behandlade personuppgifter (kategorier) Rättslig grund Datalagring
Personuppgifter du lämnar till oss
För att låta dig registrera dig för samt logga in på Braivetjänsten, kontrollera åtkomsten till ditt konto och för att hantera ditt konto och hålla det i fungerande skick
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer om du väljer BankID för att skapa ditt konto
 • Bekräftelse på att du godkände användarvillkoren
 • Ditt val att samtycka eller neka till att dina pseudoanonymiserade uppgifter används för forskning

 

Utförande av ett kontrakt Under varaktigheten av din kontinuerliga användning av Braivetjänsten, eftersom vi behöver behålla dessa uppgifter för att du ska kunna fortsätta din användning av Braive.

 

För att kommunicera med dig, när du fyller i ett kontaktformulär eller liknande på Braivetjänsten De personuppgifter du lämnar i kontaktformuläret (t.ex. namn, kontaktuppgifter) Berättigat intresse

Intresse eftersträvat: att kommunicera med dig för att erbjuda våra tjänster och på annat sätt försöka svara på dina frågor.

Under hela din kontinuerliga användning av Braivetjänsten
För att förse dig med program och verktyg i Braivetjänsten

 

De personuppgifter du väljer att lämna i programmen och verktygen, såsom anteckningarl och sömndata. Samtycke

(Om du inte samtycker, skriv inte in någon information du inte vill ska behandlas!)

Under hela din kontinuerliga användning av Braive-tjänsten
För att du ska kunna kontrollera vissa aspekter av Braive-tjänsten, såsom användarinställningar, meddelanden, språk, terapeut etc., i dina användarinställningar
 • Namn
 • E-postadress
 • Språk
 • Terapeut som du är kopplad till
Berättigat intresse

Eftersträvat intresse: att låta dig använda Braivetjänsten som avsett och förväntat.

Under hela din kontinuerliga användning av Braivetjänsten
Automatisk registrering
1) Övervakning av den tekniska lösningen och för att öka driftsäkerheten för vår webbtjänst.

2. Leverans och tillhandahållande av webbplats(er)

 • Tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation)
 • E-post
 • Användar-ID

Logga data om din användning av Braivetjänsten och funktioner, inklusive:

Datum, tid, inloggningshistorik

URL-information

Onlineidentifierare som Kakor (cookies) och IP-adresser

Information om de enheter du använder såsom nätverk och enhetsprestanda, webbläsartyp, språk inställning på enhet, operativsystem, version av Braive-applikation

Berättigat intresse.

Strävat intresse: ekonomiskt intresse av säker och fungerande drift av de tekniska system genom vilka tjänster tillhandahålls.

30 dagar
För att anonymisera och skapa statistik:

Att utveckla nya tekniska funktioner i och för Braivetjänsten

För att förstå användarnas beteende och behov.

För att  identifiera och analysera användningstrender, inklusive i forskningssyfte och rapportering på icke-individuell basis. Detta kan inkludera skapandet av grafer med demografisk information och psykometriska testresultat på gruppnivå, härledda från den Mentala hälsochecken  samt framdrift i program och behandlingseffekt.

 

Logga data om din användning av Braive-tjänsten och funktioner, inklusive:

 • Användar-ID
 • Datum, tid, inloggningshistorik
 • URL-information
 • Onlineidentifierare som Kakor (cookies) och IP-adresser
 • Information om de enheter du använder såsom nätverks- och enhetsprestanda, webbläsartyp, språkinställning på enheten, operativsystem, version av Braive-applikation
Berättigat intresse

Intresse eftersträvat: användarcentrerad och värdefull utveckling av Braivetjänsten

1 dag
För att möjliggöra kommunikation mellan användare och terapeut

(om du ger ditt godkännande till detta när du använder specifika funktioner i vår tjänst)

 • Användar-ID
 • E-post under inbjudningskeded
Samtycke E-post lagras i 14 dagar
Din aktivitet genererade resultat
Att skapa en sammanfattning av en session med en terapeut för användning av dig och/eller terapeuten Röstdata Samtycke

(när du samtycker till ljudinspelning, transkribering och sammanfattning av ett videosamtal med din terapeut)

Röstdata kommer att behandlas under en kort period av oss och därefter raderas efter att transkriptionen är på plats.

Braive kommer att använda texttranskriptionen av det inspelade samtalet för att hjälpa terapeuten och dig genom att sammanfatta innehållet i samtalet med hjälp av AI-modeller som finns på Braives servrar. De huvudsakliga typerna av sammanfattningar som slutförs, efter att ditt samtal har transkriberats, är; 1) utkast till sammanfattningar för att hjälpa din terapeut i den kliniska dokumentation som en vårdgivare är skyldig att fylla i enligt patientdatalagar, samt 2) att ge terapeuten ett utkast till en sammanfattning av innehållet i ditt samtal inklusive viktiga ämnen diskuteras, samt överenskomna mål och planer för den successiva behandlingen som terapeuten kommer att dela med dig.

Information från andra källor
För att möjliggöra skapande av ett konto och anslutning till din vårdgivare och din terapeut, i de fall din vårdgivare eller samarbetspartner haren API-lösning kopplad till  Braivetjänsten.Det är alltid vårdgivaren/samarbetspartnern som bjuder in dig att vara en vägledd användare i Braive.

I de fall där det finns ett API mellan samarbetspartnern/vårdgivaren och Braive, kan Braive ta emot viss information från ett annat system hos samarbetspartnern/vårdgivaren, såsom e-post, för att kunna skicka en inbjudan till dig.

 

E-post Berättigat intresse

Eftersträvat intresse: att låta dig använda Braivetjänsten som avsett och förväntat.

14 dagar (efter detta kommer inbjudan att löpa ut, och denna data kommer att raderas)

 

4.4 Terapeuter

Braive är alltid Personuppgiftsbiträde för terapeuterna, genom att hantera uppgifterna om en terapeut anställd av en vårdgivare som har ett med avtal med Braive, i enlighet med avtalet mellan vårdgivaren och Braive.

5. Mottagare av personuppgifter

Detta avsnitt anger vem som kan ta emot dina personuppgifter som behandlas genom användning av Braivetjänsten.

5.1 Terapeuter

Vi delar följande personuppgifter i Braivetjänsten med din terapeut:

 • Ditt profilnamn,
 • All data du tillhandahåller på Braivetjänsten (inklusive psykometriska testresultat, resultat från den Mentala hälsochecken, innehåll du tillhandahåller genom utförandet av aktiviteter, etc.)

När du som vägledd användare har en terapeut är terapeuten vanligtvis en anställd, eller uppdragstagare, hos ett företag, offentligt organ eller annan juridisk person som, på grund av de tjänster som din terapeut tillhandahåller, därmed anses vara en vårdgivare.

5.2 Forskare

Med förbehåll för ditt samtycke, kan vi komma att dela pseudoanonymiserade uppgifter till forskare för forskningsändamål.

5.3 Leverantörer av IT-tjänster

Dina personuppgifter kan också delas med leverantörer av IT-tjänster som behandlar personuppgifter för vår räkning, som tillhandahåller och driver den tekniska infrastrukturen, inklusive molntjänster, som Braive använder för sin verksamhet och därmed relaterade utvecklings- och supporttjänster, allt för att sådana leverantörer kan tillhandahålla tjänster till Braive.

Vi vill särskilt peka på följande leverantörer som exempel:

 • Microsoft Azure-servrar inom EU/EES: behandlar alla dina personuppgifter

Amazon AWS-servrar inom EU/EES: bearbetar röstdata från videosamtalsinspelningar (används och bearbetas endast när du har gett specifikt samtycke) 

6. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

I regel behandlar vi, våra leverantörer och våra samarbetspartners endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES baseras sådan behandling antingen på ett beslut från EU-kommissionen som fastställer att landet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Vi använder följande skyddsåtgärder, såvida inte EU-kommissionen fastställer att landet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå:

 • Standardavtalsklausuler (’SAKs’). Dessa klausuler kräver att den andra parten skyddar dina uppgifter och ger dig rättigheter och skydd på EU-nivå.

Du kan utöva dina rättigheter enligt standardavtalsklausulerna genom att kontakta oss eller den tredjepart som behandlar dina personuppgifter.

Vi identifierar och använder ytterligare skydd som är lämpliga för varje dataöverföring. Till exempel använder vi:

 • Tekniska skydd, såsom kryptering och pseudoanonymisering av data
 • Policyer och processer för att förhindra onödiga dataöverföringar

7. Att hålla dina personuppgifter säkra

Vi har åtagit oss att skydda våra användares personuppgifter. Vi gör vårt bästa för att införa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Var dock medveten om att inget system någonsin är helt säkert.

Vi har infört olika skyddsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system. Dessa inkluderar policyer för pseudoanonymisering, kryptering, åtkomst och lagring.

För att skydda ditt användarkonto uppmanar vi dig att:

 • Använd ett starkt lösenord som du endast använder för ditt Braive-konto
 • Dela aldrig ditt lösenord med någon
 • Begränsa åtkomsten till din dator och webbläsare
 • Logga ut när du har slutat använda Braivetjänsten på en delad enhet
 • Aktivera 2-faktorsautentisering eller Bank-ID på ditt konto
 • Läs mer i detalj på skydda ditt konto

Om andra individer har tillgång till ditt Braive-konto kan de komma åt personuppgifter, kontroller och Braivetjänsten som är tillgänglig på ditt konto. Till exempel kan du ha gettnågon möjlighet att använda eller nå ditt konto genom en delad enhet.

Det är ditt ansvar att endast tillåta individer att använda ditt konto där du är bekväm med att dela dessa personuppgifter med dem.

8. Dina rättigheter 

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss för att utöva dina rättigheter (se kontaktuppgifter nedan).

Rätt till att begära ut: Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur dessa personuppgifter behandlas. Du har också rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktig information korrigerad och rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. Du kan redigera din profildata i dina användarinställningar och du kan radera eller ändra anteckningar du har gjort i aktiviteter i Braivetjänsten.

Rätt till radering (rätt att bli glömd): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rätt gäller i följande fall:

  Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

  Du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och vi har ingen annan rättslig grund för behandlingen.

  Du invänder mot behandlingen och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen.

  Personuppgifterna har behandlats olagligt.

  Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet. 

Kontakta oss via vår support och be oss att få ditt konto raderat. Observera att om du begär att ditt konto ska raderas kommer Braive att slutföra en fullständig radering av kontot, vilket innebär att all data som Braive har kopplat till ditt konto kommer att raderas och att denna åtgärd är oåterkallelig.

Rätt till begränsning av behandlingen: Du har rätt att få behandlingen begränsad under vissa omständigheter, till exempel att riktigheten av personuppgifterna ifrågasätts eller att du har invänt mot behandlingen i avvaktan på verifieringen av om de legitima grunderna för behandlingen åsidosätter din invändning.

Rätt att invända mot behandling:
(i) Du kan invända mot vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi kommer då att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.
(ii) Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi behandlar på laglig grund av legitimt intresse på grunder som hänför sig till din speciella situation.

Vi får då inte längre behandla personuppgifterna om vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet: I den mån vi baserar vår behandling på samtycke som laglig grund samt när den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra ett avtal med dig, har du rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss i en strukturerad, allmänt använd och maskin -läsbart format och har rätt att överföra sådana till en annan personuppgiftsansvarig, eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter: Om du har några klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att göra ett klagomål till tillsynsmyndigheterna. För Braive AB är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (www.imy.se) och för Braive AS är det den norska datatilsynet (Datatilsynet) (https://www.datatilsynet.no/en/).

Rätt att återkalla ditt samtycke: Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss, antingen helt eller delvis.

 9. Åldersgräns

Om du är under 16 år kan du endast använda Braivetjänsten om dina föräldrar/vårdnadshavare har godkänt användningen och samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter. Om du är under 16 år; använd inte Braivetjänsten innan du kontaktar oss så att vi kan säkerställa dina föräldrars/vårdnadshavares godkännande och samtycke.

Om du är mellan 16 och 18 år kan Braive kräva att dina föräldrar/vårdnadshavare godkänner och samtycker till din användning av Braivetjänsten.

Om du är förälder till ett barn under åldersgränsen och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Braive, vänligen kontakta oss.

Om du är förälder till en barn under 18 år och upptäcker att ditt barn har ett konto hos Braive kan du kontakta oss för en diskussion om hur du ska gå vidare.   

Om vi ​​får reda på att en användare är under 16 år eller mellan 16 och 18 år förbehåller vi oss rätten att radera det relevanta Braive-kontot och radera all data relaterad till detta.

10. Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan ibland göra ändringar i denna sekretesspolicy.

När vi gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att meddela dig om det är lämpligt under omständigheterna. Vi kan till exempel visa ett framträdande meddelande i Braivetjänsten eller skicka ett e-postmeddelande eller en avisering till den enhet du använder.

11. Kontaktuppgifter

Om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, Braive AS och Braive AB, genom kontaktuppgifterna som finns på vår kontaktsida: https://braive.com/contact-us/.

Du kan också kontakta vårt utsedda dataskyddsombud: Henrik Haaland Jahren på [email protected].